Zasady rekrutacji 2021/22

Kryteria przyjęcia kandydatów do klasy pierwszej
w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej jest spełnienie następujących warunków:
  • posiadanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • posiadanie zaświadczenia o szczegółowym wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym, w tym:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z : języka polskiego, matematyki, geografii oraz obowiązkowego języka obcego nowożytnego – maksymalnie 72 punkty,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
  • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – maksymalnie 18 punktów,
  • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w procesie rekrutacji: 200 punktów

 1. Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:
  1. w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka polskiego, matematyki mnoży się przez 0,35.
  2. w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
   • języka obcego nowożytnego  mnoży się przez  0,3.
  3. w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
   • celującym –  przyznaje się po  18 punktów,
   • bardzo dobrym –  przyznaje się po  17 punktów,
   • dobrym –  przyznaje się po  14 punktów,
   • dostatecznym  – przyznaje się po    8 punktów,
   • dopuszczającym – przyznaje się po    2 punkty.
   • Pod uwagę będą brane oceny z języka polskiego, matematyki, geografii oraz obowiązkowego  języka obcego nowożytnego.
  4. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem  przyznaje się punktów.
  5. w przypadku przeliczania na punkty kryterium określonego jako szczególne osiągnięcia  wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się punkty za:
   1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
    • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
    • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
    • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.
   3. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
    • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
    • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
    • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
    • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
    • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na  świadectwie  ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie  tego  ucznia  w tych  zawodach,  z tym  że  maksymalna  liczba  punktów  możliwych  do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  6. w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska  szkolnego,  w szczególności w formie  wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, posiadający świadectwo ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej są przyjmowani w pierwszej kolejności.