Rekrutacja krok po kroku

KROK 1 Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w terminie od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REKRUTACJI:

-wniosek o przyjęcie do szkoły

-dwie fotografie (podpisane na odwrocie) oraz dokument tożsamości (do wglądu)-mogą być  dostarczone w okresie od 23.07 do 30.07.2021 r. razem z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

-oryginał karty zdrowia.

-zaświadczenie lekarskie zawierające zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do   podjęcia praktycznej  nauki zawodu.

-świadectwo ukończone szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

KROK 2 Pobierz z sekretariatu szkoły skierowanie na badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych zawodu. Skierowania będą wydawane w terminie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

KROK3 Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej* i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty* w terminie od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00

W podanym terminie możesz również dokonać zmian we
wniosku o przyjęcie do szkoły lub zmienić szkołę, do
której kandydujesz.

* dokumenty te mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą
kandydat/kandydatka ukończył/a.

KROK 4 W dniu 22 lipca 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

KROK 5 W terminie od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*. * w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej (wysyłającna adres rekrutacjaQzs2-stargard.edu.pl podając imię i nazwisko kandydata/kandydatki oraz wybrany zawód w temacie wiadomości). Zaświadczenie należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

KROK 6 W dniu 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Sposób przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnionych
w postępowaniu rekrutacyjnym

KRYTERIA REKRUTACJI

Punkty za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 100 pkt
w tym:
ocena z języka polskiego — za ocenę celującą 18 pkt
ocena z matematyki — za ocenę celującą 18 pkt
ocena z geografii — za ocenę celującą 18 pkt
ocena z języka obcego obowiązkowego — za ocenę 18 pkt
celującą
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 7 pkt
z wyróżnieniem
* szczególne osiągnięcia 18 p

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym

KRYTERIA REKRUTACJI
Punkty za egzamin ósmoklasisty, w tym: 100 pkt

 wynik z języka polskiego 100 pkt x 0,35 = 35 pkt

wynik z matematyki 100 pkt x 0,35 = 35 pkt

                                       wynik z języka obcego nowożytnego 100 pkt x 0,30 = 30 pkt                                                        (liczba punktów z egzaminu x 0,30)

W procesie rekrutacji maksymalnie możesz otrzymać 200 punktów.

Przeliczanie na punkty ocen z zajęć
edukacyjnych, wymienionych na
świadectwie ukończenia szkoły

podstawowej
Za oceny wyrażone w stopniu Liczba przyznanych punktów
celującym 18 pkt
bardzo dobrym 17 pkt
dobrym 14 pkt
dostatecznym 8 pkt
dopuszczającym 2 pkt

Przeliczanie na punkty szczególnych
osiągnięć, wpisanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem

o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez

kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 tytułu finalisty konkursu przedmiotowego — przyznaje
się 10 punktów,

e tytułu laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego — przyznaje się 7 punktów,

e tytułu _ finalisty konkursu _ tematycznego lub

interdyscyplinarnego — przyznaje się 5 punktów.

Przeliczanie na punkty szczególnych
osiągnięć, wpisanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego —
przyznaje się 10 punktów,

 dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

 dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub
interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

* tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się
7 punktów,

* tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnega
– przyznaje się 5 punktów,

Przeliczanie na punkty szczególnych
osiągnięć, wpisanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

3. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy
innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub
sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na
szczeblu:

* międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

* krajowym – przyznaje się 3 punkty,

* wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

* powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

Przeliczanie na punkty szczególnych
osiągnięć, wpisanych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno
szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym
szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe
osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.

Przy przyjmowaniu do szkoły
pierwszeństwo mają kandydaci:

*laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych oraz laureaci konkursów
przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim posiadający świadectwo
ukończenia ośmioklasowej szkoły podstawowej,

* dla których Zespół Szkół nr 2 jest szkołą pierwszego
wyboru (dostarczono oryginał świadectwa),

* kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi
możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na
stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.